പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പം /EASY BREAKFAST RECIPE1.Semolina (rava,suji)==2 1/4 cup
2.Wheat flour or all purpose flour == 4 1/2 tbsp
3.Instant yeast ==1 tsp or 1 1/2 tsp
4.Sugar==3 tbsp
5.Salt== as required
6.Lukewarm water==3 1/2 cup
________________________________________________
https://youtu.be/bL_zfrR2DFA വട്ടയപ്പം / STEAMED RICE CAKE IN KERALA STYLE / NADAN SOFT VATTAYAPPAM

https://youtu.be/A681C0T2waE മൃദുവായ വെള്ളയപ്പം (പാലപ്പം )

FOLLOW US ON FACEBOOK : https://www.facebook.com/rathnaskitchen/

bindhushibu910@gmail.com

View Source

Leave a Comment