ഉപ്പുമാവ് | Uppumavu | Kerala style Rava UpmaUppumavu is also known as Upma is a healthy and delicious south Indian breakfast. In Kerala, it is usually prepared with roasted Semolina and served with banana and sugar. This video explains how to make easy and tasty Rava Upma at home. Enjoy the recipe.

SERVES: 2 to 3 People

🧺 INGREDIENTS
Semolina (റവ) – 1 Cup (200 gm)
Cooking Oil (എണ്ണ) – 1 Tablespoon
Ghee (നെയ്യ്) – 1+1 Tablespoon
Mustard Seeds (കടുക്) – ½ Teaspoon
Black Gram / Urad Dal (ഉഴുന്ന്) – ½ Teaspoon
Cashew Nuts (കശുവണ്ടി) – 2 Tablespoons
Green Chilli (പച്ചമുളക്) – 1 No (Chopped)
Ginger (ഇഞ്ചി) – ½ Inch Piece (Chopped)
Curry Leaves (കറിവേപ്പില) – 2 Sprigs
Dry Red Chillies (ഉണക്കമുളക്) – 2 Nos
Onion (സവോള) – 1 No (Small Size) – Chopped
Carrot (കാരറ്റ്) – ¼ Cup (Chopped)
Salt (ഉപ്പ്) – 1 Teaspoon
Water (വെള്ളം) – 1¾ Cup (440 ml)
Sugar (പഞ്ചസാര) – ½ Teaspoon

️ MY KITCHEN
Please visit the following link to know about the Kitchen Utensils, Ingredients and other Gears used for this video.
(ഈ വീഡിയോക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ, ചേരുവകൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക)
https://www.shaangeo.com/my-kitchen/

#uppumavu #upma

View Source

Leave a Comment